1. Uznaj, że Bóg kocha Cię ogromną miłością i pragnie Cię zbawić

„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (Drugi List św. Piotra 3:9)

„Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 2:3-5)

2. Uznaj, że jesteś grzesznikiem, który bez Jezusa Chrystusa jest zgubiony

„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?” (Księga Jeremiasza 17:9)

„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (List św. Pawła do Rzymian 3:23)

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List św. Pawła do Rzymian 6:23)

3. Zaakceptuj zbawienie jako dar ofiarowany przez Pana Jezusa. Nie jest to coś, na co można `zarobić` przez sprawiedliwe czyny albo dobre uczynki

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar” (List św. Pawła do Efezjan 2:8)

„I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary” (List św. Pawła do Rzymian 3:24-27)

4. Okaż skruchę za wszystkie znane ci grzechy i wyznaj je Panu Bogu

„Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze” (Dzieje Apostolskie 3:19)

„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (Pierwszy List św. Jana 1:9)

5. Uwierz, że Bóg przebaczył Ci ze względu na Jezusa Chrystusa. Kiedy poddasz swoje życie Panu Jezusowi, wtedy jesteś zaakceptowany i Twoje grzechy są Ci przebaczone. Przez wiarę dar wiecznego życia jest Twoim udziałem

„W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego” (List św. Pawła do Efezjan 1:4-7)

„A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny” (Pierwszy List św. Jana 5:11-13)

6. Ponieważ teraz jesteś dzieckiem Chrystusa Pana, Jego cenną własnością, On zacznie dokonywać w Twoim życiu cudownych zmian przez Ducha Świętego

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia św. Jana 1:12)

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło; oto wszystko stało się nowe” (Drugi List św. Pawła do Koryntian 5:17)

Nasz kochający Zbawiciel zobowiązał się poprowadzić Cię z ziemi do nieba. Może zdarzyć się, że upadniesz na swojej drodze wiary, ale pamiętaj, Duch Chrystusowy jest tutaj, aby Cię podnieść i pomóc Ci rozpocząć od nowa kroczyć drogą do nieba

źródło: https://www.facebook.com

 

Kliknij na link i słuchaj radia